رویای نامیرا

نقاشی

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

بیانیه

رویای نامیرا 
تخیل آدمی هماره به زیباییهای طبیعت پیرامونش آمیخته و موجب پیدایی آثار هنری در تاریخ بشر بوده است. طبیعتی که اینک بیش از هر  
زمان دیگر، مورد غفلت و تخریب انسان قرار گرفته است. در این میان اما، هنرمند در تالش است تا رویای خویش را به لحظهای نامیرا پیوند  
دهد. رویایی که خواهان رجعت به طبیعتی آرمانی است. این بازگشت برای کامبیز حضرت پور در اتمسفری شاعرانه و فراواقع، و در فضایی بین  
بودن و نبودن میسر شده است. اما این نقطهی سیال میان عدم و هست شدن، در دیگر مجموعهی حضرت پور نیز بروز یافته است. وی در  
استفاده از مـُهرهای قدیمی نیز، رویای خویش را در بازتولید بخشی از فرهنگ ایرانی جستجو میکند که گرچه نامیرا مینماید، اما گویی در  
البهالی دلمشغولیهای جامعهی امروز رنگ باخته و اینک در میانهای از بودن و نبودن قرار دارد.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد