;

میراث

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ تا چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

شرق و غرب همیشه در مقابل هم قرار دارند.
بــا ورود رســانه و تلویزیــون، فرهنــگ شــرق دســتخوش تغییــرات زیــادی شــد، هــر آنچــه
کــه مایــل بــود را جــذب کــرد و بقیــه را دفــع.
فرهنــگ معاصــر مــا نــه شــرقی اســت نــه غربــی، تبدیــل بــه رفتــاری جدیــد، ترکیــب از
هــردو شــده اســت.
باغــی شــلوغ و پــر هیاهــو، بــی نظــم در عیــن منظــم بــودن، هویتــی دارد کــه بــی هویــت
است.
این است میراث فرهنگ ما

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
۲۰۲۲ | یاسمن نیازی
۲۰۲۲ | یاسمن نیازی
۲۰۲۲ | یاسمن نیازی
۲۰۲۳ | یاسمن نیازی
۲۰۲۳ | یاسمن نیازی
۲۰۲۳ | یاسمن نیازی
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد