ارتفاعات فراموشی

گردآوری: کیوان عسگری

نمایشگاه گروهی

جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ تا سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

بیانیه

نمایشگاه «ارتفاعات فراموشی» جمعه 5 آذر95 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود. در این نمایشگاه آثار۱0 هنرمند به انتخاب کیوان عسگری در قالب تجربه های دیداری ارایه خواهد شد. در بخشی از بیانیه نمایشگاه آمده است:
اثــر هنــری، واقعــه ای اســت کــه از واقعیــت می گریــزد. ایــن میــل مبهم به خلق کــردن، در مراحــل ظهــور و عبــور از لایه هــای ذخیــره شــده و فرامــوش شــده ذهن می گذرد، ضمیر پنهــان را در نوردیده، به حباب محافظش تلنگر زده، از آن می رهد و حقیقــت را آشــکار می ســازد. نتیجــه و فرآینــد ِشــکل گیری اثــر هنــری از پیــش تعییــن شــده نبــوده و از جنبه هــای نهفتــه و بــه فراموشــی ســپرده شــده؛ ادراک حســی، احساســی و رفتــاری، در طــول دوره هــای زندگــی وتجربه هــای زیســتی هــر انســانی (به طــور کاملاً منحصربــه فــرد ) ریشــه و مایــه می گیــرد و در نهایــت آنچــه در حــوزه  خلاقیــت  و در حیطــه هنرهــای تجســمی و در طــول تاریــخ شــاهد آن بــوده و هســتیم؛ همانــا قــدم گذاشــتن در مســیر شــناخت و درک ماهیــت وجــودی، بــا اســتفاده از عالی تریــن نــوع ابــزار خودشناســی یعنــی، هنــر می باشــد؛ کــه ایــن، مهمتریــن دســت آورد زندگــی هــر انســان بــوده و خواهــد بــود، یعنــی: جســتجو در جهت کشف ماهیــت، موجودیــت و فردیــت انســانی.
در این نمایشگاه آثاری از مرضیه بقایی، هیدا اسحاقی، بصیرا بلبلی، نیلوفر دادرس، آوا زاغی، سپیده کاظمی، سوده کریمی، معصومه مقیمی، افسانه عقیلی و سمانه سمیره به نمایش گذاشته خواهد شد.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد