;

رنگ رخسار

گردآوری: امیر سقراطی

نمایشگاه انفرادی نقاشی،

جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

محمدعلی بنیاسدی هنرمندی چندوجهی و ژرفنگر است و بالطبع آثارش چند لایه، رازآمیز و عمیق است. در دورههایی مشخص، نقاشیهایش سویههای مختلف زیستن را از جنبههای ازلی، آخرالزمانی و اسطورهای به نمایش گذاشتهاند. روایتهای بنیاسدی حاصل تعمق در دانش، ادبیات و در عینحال در پیوند با مسائل زندگی روزمره است. بهرهگیری از کالیگرافی و خط فارسی همچون صدایی آرام و پیوسته در زیرمتن کارهای دههی 80 خورشیدی این هنرمند، تأثیر متون مهم ادبیات را به ذهن میآورد که در لایههایی از فرمهای تجسمی بروز کردهاند.

در این دوره اما، انسانهایش از صورتهای مثالی و فضای اسطورهای «انسان- حیوان» دور شده و بیش از گذشته اینجایی هستند. آن فضای آخرالزمانی، مرموز و سنگین به اتمسفری انتزاعی با موقعیتی اکنونی با لایههایی از رنگگذاریهای درخشان و گیرا بدل شده است. واحههای سرد و مرموز جایشان را به ورطههای پیچیده و غریب دادهاند. تمرکز بر فردیت انسان در این آثار، در ادامهی بررسی و مطالعهی هویت ایرانی است. انسانها نزدیکتر و با چهرهای مشخصتر تصویر شدهاند و حتی میتوان با چهرهها احساس آشنایی و گاه همذاتپنداری کرد. محمدعلی بنیاسدی هنرمندی است با ظرافتهای فکری و حساسیت نسبت به جامعه و پیرامونش که همواره در جستوجوی پاسخ به موقعیتهای بغرنج زمانهی خویش است. از این رو تأکید هنرمند بر سرنوشت انسانی که ایدهی مشترک آثارش است، انسان را در ورطههایی پیچیده، نامشخص و مرموز از زیستن به تماشا میگذارد تا به بیننده اجازهی کشف معناهای بیشتری دهد و بر رمزآمیز بودن اثرش که نمایی از زندگی است تأکید ورزد.

امیر سقراطی

آبان 96

Mohammad Ali Baniasadi, is a multi-talent, perceptive artist whose artworks are deep and mysterious. During specoldcific periods, his paintings exhibited different mythical, everlasting, and apocalyptic aspects of life. As an artist, he also experienced being an author and researcher in the field of studying the classic and modern literature of his country in particular. His narrations are the result of studying literature in general and creating a connection with daily life routines at the same time. Applying Persian fonts and calligraphy, reflects the impressions of literature, expressed in different layers of visual forms in his works during the last-decade.

In this period though, his human figures are staying far from ideal faces and “human-animal” mythical atmosphere, and are now belong here much more than before. The heavy, mysterious apocalyptic has turned into an abstract situation including layers of bright and eye-catching colors. Cold, mysterious oases are replaced with weird and complex contexts. The concentration on the human individuality in his works is regarding to the analysis and study of Iranian identity. The human figures are painted in more details so one could feel familiar and even empathy at times. 

Mohammad Ali Baniasadi has his sensitivities towards his society in order to find an approach for the crisis of his time. His emphasis is therefore, on the human destiny which is the main concept of his works, exhibiting the human in unclear, complex, and mysterious contexts to let the viewer discover deeper meanings, and highlights the mystery of his work, which is an aspects of life.   

Amir Soghrati

October 2017

Translated by: Narges Marandi

 

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

در حال بارگذاری تصاویر loading
نمایشگاه جاری نزدیک یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد