دریابار

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

بیانیه

 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی آثـار مـقداد لُـرپـور را بـا عـنوان «دریابـار» در دسـتان+۲ اعـلام میکند. این نـمایشگاه، که نخسـتین نـمایشگاه انفرادی بزرگ این هنرمند در دستان محسوب میشود، از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ بر پا خواهد بود.
مـقداد لـرپـور (م. ۱۳۶۲ ،شیراز) دانـش آمـوخـته ی رشـته ی نـقاشی دانـشگاه شـاهـد تهـران اسـت. آثـار او تـاکنون در سـه نـمایشگاه انـفرادی، از جـمله دو نـمایشگاه در گـالـری مـاه، و بیش از بیست نـمایشگاه گـروهی و آرت فـر بین المللی (از جـمله نـمایش انـفرادی آثـار او در غـرفـه ی دسـتان در «سیدنی کانـتمپورری ۲۰۱۷ ،«شهـریور ۱۳۹۶ ) بـه نـمایش درآمـده انـد. هـمچنین نـمایشی از این هـنرمـند بـا عـنوان «تـنگاب» (مـرداد ۱۳۹۶،(ششمین پروژه از پنجاه پروژه ی اتاق برق بود. «تنگاب» اکنون بخشی از این نمایش بزرگتر در دستان+۲ است.
عـنوان «دریابـار» اشـاره ای اسـت بـه جـایگاهی که هـنرمـند/مـخاطـب در بیشتر آثـار این نـمایشگاه در آن قـرار میگیرد. این واژه ی پهـلوی، که از تـرکیب واژهی «دریا» بـا پـسونـد مکانی «ـبار» سـاخـته شـده اسـت، در فـرهـنگ دهخـدا ابـتدا بـه مـعنای «شهـری که کنار دریا بـاشـد» ثـبت شـده، امـا معانی دیگری از جمله «جزیره»، «دریای بزرگ» و «باران سیل آسا» نیز برای آن گفته شده است.
مـقداد لـرپـور، پـس از مجـموعـه ی پیشینش که در آن حیوانـات در محیط طبیعت دیده میشـدنـد، در مجـموعـه ی اخیر، که نتیجه ی حـدود چـهار سـال کار مسـتمر اسـت، بـر خـودِ محیط و همچنین بـر مـنظره نـگاری و تـأثیرگیری از وجـوه مـختلف طبیعت تـمرکز کرده اسـت. او بـا دقتی وسـواس گـونـه و از زاویه هـای دید بـه خـصوصی بـه طبیعت مینـگرد و در آثـارش سعی میکند در عین بـازنـمایی طبیعت، زیرلایه هـایی اسـطورهای
به محیط های موردنظرش ببخشد.
هـنرمـند در این مـدت بـا سـفر بـه چـندین «دریابـار»، از جـمله مـنطقه ی تـنگاب، دریاچـه ی پـریشان، دریاچـه ی بـختگان، و جـزیره ی هـنگام، که هـرکدام تـاریخی کهن دارنـد، بـه جسـت وجـوی این زاویه هـای دید پـرداخـته اسـت. او تـأثیر فـصلهـا و تغییرات انـسانی و طبیعی را بـر این نـقاط بـا عکاسی ثـبت نـموده تـا روی رفـتار «انـسانی» طبیعت مـطالـعه کند. بـه جـز مـطالـعات نـقاشـانـه، مـقداد لـرپـور دسـت بـه سـاخـتن اشیاء سـه بـعدی
ظریفی زده است که انگاری برخی از آنها از میان آبها بیرون آمده اند.
در آثـار ارائـه شـده در این نـمایشگاه، هـنرمـند بـا نـظاره کردن آب هـایی که وجـودشـان بـه تغییرات انـسانی یا طبیعی بسـته اسـت، نـوعی انـتظار را در آنهـا میجـوید. از این مـنظر، او بـا ایجاد تـرکیب بـندیهـایی که مُـقطّع و تـخت دیده میشـونـد و تحـمیل زاویه هـای دید مـوردنـظرش بـه مـخاطـب، در نگریستن به آبهایی که در خط افق گم شده اند، به جای نگاهی صوفیانه*، فقدان و غیاب را جست وجو میکند. 

 

Dastan is pleased to announce “Daryábár”, Meghdad Lorpour’s first major solo exhibition at the gallery. The exhibition which will be hosted at Dastan+2 opening on May 11 and continuing through June 1, 2018, will be the artist’s first solo in four years.
Meghdad Lorpour (b. 1983, Shiraz, Iran) studied painting in Shahed University, Tehran. His work has been exhibited in three solo exhibitions, including two at Mah Art Gallery, as well as over twenty group exhibitions and international art fair presentations (most recently a solo presentation in Dastan’s booth at Sydney Contemporary 2017). “Tangab” (August 2017), a project by the artist which is now part of the this exhibition at Dastan+2, was the sixth project among Electric Room’s program of fifty projects.
“Daryábár” is a reference to the artist/viewer’s point of view when looking at most of the works in the exhibition. This Middle-Persian* word is comprised of the word “Daryá” (lit. ‘sea’) and the ‘place’-signifying suffix “-bár”. In Dehkhoda Dictionary** the word’s primary definition is recorded as “a city located at a sea’s coast” but other meanings, including “large sea” and “heavy rain” have been noted for this word.
Following his previous series of paintings which included animals in their natural habitats, the current series which has been four years in the making, focuses on nature itself —landscapes and the different aspects of the natural environment. The artist has meticulously looked at nature through certain points of view and sought to induce inner mythological layers to his settings while depicting nature.

During the period when he worked on this series, the artist visited a number of Daryábár locations to search for these points of view. His destinations included Tangab area, Lake Parishan, Lake Bakhtegan, and Hengam Island, all of which were home to ancient human settlements and possess an aura of mythological history to them. In these travels, using photography, he recorded both the effects of seasons, and human and natural interventions on these areas in order to study the ‘human’ behavior of nature. Aside from his painterly studies, he has made delicate three-dimensional objects that seem to be salvaged from the waters.
Inspecting waters whose existence is dependent on human or natural parameters, the artist seeks a sense of waiting in the works presented in this exhibition. In this aspect, using sequenced and flat compositions and vantage points imposed to the viewer, Meghdad Lorpour searches for an absence or a lack, instead of looking with the eye of a Sufi***.
* Middle Persian (c. 300 – 800 BCE) // ** Dehkhoda Dictionary is the largest and most comprehensive dictionary of Persian
language // *** In Sufism, daryábár is interpreted as the limitless coast of monotheism/the unity of God. 

هنرمندان نمایشگاه

آثار دریابار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد