گالری مدار موازی

مدار موازی شاخه‌ای از مجموعهٔ دستان و مجتمعی ﭼﻨﺪرشته‌ای در مرکز شهر تهران است. مدار موازی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‌های ﻫﻨﺮی، ﭼﻨﺪﯾﻦ کارگاه و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ چون ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آموزشی، روخوانی‌ها، اراﺋﻪﻫﺎ، و اﮐﺮانﻫﺎﺳﺖ.

در ﻣﺪار ﻣﻮازی، ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی متمایز و در عین حال درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهٔ هنر ایران و جهان‌ به‌هم می‌رسند تا باهمستان‌ تازه‌ای را شکل دهند و مدار را کامل کنند. بنا به تعریف، خطوط موازی هیچ‌گاه تلاقی نمی‌کنند و خصوصیات متمایز خودشان را دارند. با این حال، در اینجا مدارهای موازی دارای الگویی یکسان‌اند و به‌مانند ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎن‌های ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ مجموع جریان‌ جاری کلیت یک مدار را شکل می‌دهد.

ﻫﺪف ﻣﺎ:
ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ایرانی و غیرایرانی ﮐﻪ به روشی ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻧﻮآوراﻧﻪ، و با آگاهی به محیط مشغول کارند. این هنرمندان به‌دنبال معاشرت، اشعاعه و حمایت از گونه‌ای از هنر ایران‌اند که به  زبان جهانی سخن می‌گوید. ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻮین بازاریابی آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان به کاتالوگ‌های اندیشنمدانه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، و ﻣﻮزهﻫﺎ راه یابد یا در بازارهای ﻫﻨﺮی (آرت‌فرها) و نمایشگاه‌های ﮔﺮوﻫﯽ در معرض دید قرار گیرند. با حمایت از پروژه‌های هنرمندگردان و ایجاد فضاهای کارگاهی و اقامتی هنرمندان در کنار جلسه‌های دیدار با هنرمند، مدار موازی بر این است که به حمایت از جامعه هنرهای تجسمی بیاید.

روش ما:
مدار موازی به دو گونه قصدِ حمایت از هنرمندان دارد: (۱) فراهم آوردن جایی برای نمایش آثار کنونی و نو (۲) در اختیار دادن ابزاری چون فضاهای گروهی/صنفی، اقامتگاه‌های غیررسمی، و بستری برای استفاده از خدمات حرفه‌ای گالری.

ﻣﺪار ﻣﻮازی در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان برای آفرینش و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎرﺷﺎن به طیف گسترده‌تری از مخاطبان هنری یاری رساند. از این راه صحنهٔ هنری ایران غنی‌تر شده، هنرش در داخل و خارج از قلمروی ملی حضوری مؤثرتر خواهد داشت، و دست‌آوردهای بومی در معرض تجارب خارجی قرار می‌گیرد. مدار موازی می‌کوشد شیوه برخورد یک بنگاه هنری با ذی‌نفعانش – هنرمندان، کارمندان، خریداران، کیوریتورها، و مخاطبان داخلی – را دگرگون کرده، فرایند دادوستد و تبادل را از مجراهای غیررسمی دنبال کند. چنین جوامع غیررسمی قادر به شناسایی نقاط مشترک‌شان خواهند بود و می‌توانند از یکدیگر بیاموزند و به یکدیگر کمک کنند.

تماس با گالری مدار موازی

نمایشگاه‌های گالری مدار موازی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آرت‌فرهای شرکت‌کرده گالری مدار موازی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار گالری مدار موازی

در حال بارگذاری تصاویر loading
قاسم حاجی‌زاده
99.5×69.5 سانتی‌متر
قاسم حاجی‌زاده
35.5×43 سانتی‌متر
قاسم حاجی‌زاده
57.5×49 سانتی‌متر
قاسم حاجی‌زاده
34.5×21.5 سانتی‌متر
loading
نمایش بیشتر

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد