نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

موضوع نشست:
ناصرخسرو، مارکو پولو، هماکنون: جهانگردان فرهنگی

در ‌این‌ نشست،‌ هر ‌کدام‌ از ‌سخنرانان‌ شرحی‌ تفسیری‌ از ‌شخصیت‌ و‌ فعالیت‌های‌ ناصرخسرو‌ و‌ مارکو‌پولو،‌ دو‌ جها‌نگرد‌ متعلق‌ به‌ سد‌ه های‌ میانه،‌ ارایٔه‌ می‌دهند‌ که‌ دست‌ به‌ ثبت‌ و‌ ترسیم‌ جهانی‌ زدند‌ که‌ در‌ آن‌ زمان‌ میشناختند.‌ گلرخ‌ نفیسی‌ و‌ جولیا‌کریسپیانی‌ بر‌ وجه‌ تمایز‌ این‌ دو‌ شخصیت‌ با‌ معاصران‌ خود‌ تأکید‌ می‌کنند‌ که‌ به‌ تبع‌ آن‌ از‌ طریق‌ فعالیت‌ در ‌بازار ‌و‌ تجارت،‌ پیگیر ‌دغدغه‌های‌ گسترده‌تری‌ در ‌زمینه‌ی‌ فرهنگ‌ و‌ دانش‌ بودند.‌ در‌ مقابل،‌ سمیه‌ قاسمعلی‌ و‌ سام‌ سمیعی‌ به‌ توصیف‌ سویه‌های‌ انسا‌ن شناسانهی‌ بازارها‌ و‌ فرهنگ‌های‌ مختلف،‌ تحرک‌ فرهنگی،‌ و‌پیشینه‌ی‌ بازار،‌ جنبش‌ها،‌ و‌ تأثیرات‌ استعمار‌ بر‌ مرور‌ تمایزات‌ اید‌ه‌ پردازانه‌ خواهند‌ پرداخت.

سخنرانان:‌سام‌ سمیعی، سمیه قاسم‌علی، جولیا کریسپیانی، گلر خنفیسی

در حال بارگذاری آثار
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد