گزارش تصویری نمایشگاه «ابرها»

گزارش تصویری نمایشگاه «ابرها»

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

عنوان: ابرها


‎گالری:  2+

هنرمند: الهه فرضی

تاریخ برگزاری : ۲۹ دی تا ۲۰ بهمن
ساعات بازدید : ۱۱ - ۱۹

گالری 2+ در نمایش ابرها به نمایش آثار الهه فرضی می‌پردازد.

آثـار درون نـگر الـهه فـرضی در مجـموعـه «ابـرهـا» رتـباطی تـنگاتـنگ بـا نـور و نـگاه دارنـد تـا جـایی  که مـرز بین خیال و واقعیت را مـحو می کنند.

این کارهـا بـه تـرسیم فـرم هـای سیال مـشغولانـد و بـازنـمایی آن هـا را مـورد پـرسـش قـرار می دهـند. ابـرهـای او مـاهیتی مـوهـوم و جـسمانیتی رونـده دارد. هـنرمـند عـلاقـه اش بـه ابـرهـا را بـا بـرشـمردن ویژگی هـایی چـون گـذرایی، مـرزگـریزی، پیش بینی نـاپـذیری بیان می کند. ابـرهـای او طبیعت بی ثـبات و همیشه در حـال تغییر را بـازتـاب می دهـند.

هـنرمـند بـا پـایین آوردن سـرعـت فـرآیند درک این پـدیده از مـخاطـب دعـوت می کند تـا در بـرابـر بـوم هـایش بـه ابـرهـا نـزدیک شـود و خـود را بـه آغـوش خـلوص و آرامـش و مـعصومیت آن هـا بسـپارد.

طـراحی هـای هـنرمـند در این مجـموعـه در روزهـای ابـتدایی هـمه گیری کرونـا شکل گـرفـتند. این طـراحی هـا بـرای هـنرمـند نقشی التیام بـخش داشـتند و در دوران
ابهام و تردید به او فرصت رجوع به طبیعت و تسلی در آن را می داد.

در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد