نشست های هفته ی هنر تیر ۱۳۹۷

موضوع نشست: تحصیلات هنری جایگزین: آموزشگاه های هنری در تهران

موضوع نشست:
تحصیلات هنری جایگزین: آموزشگاه های هنری در تهران

آموزش‌ رسمی‌ همیشه‌ دارای‌ محدودیت‌ بوده‌ است؛‌ سیستمی‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ قصد‌ تغییر‌ خود‌ را‌ ندارد‌ و‌ بر‌ ساختار‌ خود‌ پافشاری‌ میکند.‌ عدم‌ تغییر‌ ماهیت‌ و‌ شخصیت‌ این‌ شیوه‌ آموزش‌ از ‌یک‌ فرد‌ تا سیستم‌ اجتماعی‌ هر ‌جامعه‌ متغیر ‌است.‌ در ‌مواجهه‌ با‌ این‌ سیستم‌ که‌ حضور‌ و‌ وظیفه‌اش‌ از‌ تولید‌ دانش‌ به‌ تولید‌ مدرک‌ بدل‌ شده‌ است،‌ آموزش‌ جایگزین‌ ضرورتی‌ قطعی‌ می‌نماید‌ که‌ از‌ منظر‌ اجتماعی‌ در‌ ساختار‌ رسمی‌ آموزش،‌ فراموش‌ شده‌ و‌ یا‌ نادیده‌ انگاشته‌ می‌شود.‌ در ‌این‌ راستا،‌ نهادها‌ و‌ آموزشگاه‌های‌ مستقل‌ هنری‌ به‌ فعالیت‌ مشغول‌ هستند.‌ برخی‌ از ‌رشته‌ها‌ و‌ موضوعاتی‌ که‌ در ‌این‌ نهادها‌ و‌ آموزشگاه‌ها‌ آموزش‌ داده‌ می‌شوند،‌ به‌ ندرت‌ در‌ برنامه‌ی‌ آموزشی‌ دانشگا‌ه‌های‌ ایران‌ گنجانده‌ شد‌ه‌اند.‌ این‌ نهادها‌ و‌ آموزشگاه‌های‌ مستقل،‌ به‌ معنای‌ متعارف،‌ مدرک‌ تحصیلی‌ای‌ به‌ هنر جویا‌نشان‌ عرضه‌ نمی‌کنند،‌ اما‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ ارایٔه‌ شده‌ توسط‌ آ‌نها‌ به‌ طرق‌ گوناگون‌ به‌ پیشبرد‌ فعالیت‌های‌ هنرمندان‌ کمک‌ می‌کنند.‌ پس‌ از‌ شرح‌ هر‌ مهمان‌ در‌ مورد‌ نهادی‌ که‌ نمایند‌ه‌ی‌ آن‌ است،‌ بحثی‌ گروهی‌ دربار‌ه‌ی‌ اهمیت‌ تدوین‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ جایگزین‌ در‌ ایران‌ در‌ جریان‌ خواهد‌ بود.

مدیر‌ نشست:‌ نامدار شیرازیان
میهمانان‌ نشست:‌ مینا حسنی‌ (مؤسس ‌هی‌خوانش)، فرشته موسوی (چارسو‌هنر )،‌ بهرنگ صمدزادگان (آموزشگاه آریا)

در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد