مجسمه‌های بیژن نعمتی شریف

نمایشگاه انفرادی حجم

جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹ تا سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
این نمایشگاه تمدید شده است.

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

سیر تـــحول انـــدیشه بیژن نعمتی شـــریف در عـــروسک‌هـــا، نـــقاشی‌هـــا و مـــجسمه‌هـــایش از او هـــنرمـــندی می‌سازد بـــا بیان شخصی مســـتقل و میان گـــونـــه‌هـــای بـــرخـــوردش پـــارادایمی شکل می‌گیرد که از ارتباطی همگن برخوردار است.
بیژن نعمتی شـریف از اولین مـجسمه سـازان مـعاصـر و مـدرن ایرانی بـود که رنـگ را بـه مـجسمه‌هـایش افـزود. در عـرصـه گسـترش یافـته مـجسمه امـروزی وی کار مـاده جـدید و مـنحصر بـفردی را بکار گــرفــت تــا بــه ســهولــت و روانی تــبدیل انــدیشه بــر اجــرا تــاکید ورزد و بــا این کار او خــود را از تـعریف مـصنوعی مـدرنیستی رهـا کرد. مـجسمه‌هـای وی مـرز رسـانـه را می‌شکند، بـا رنـگ‌هـای تـند پـالـت تـرکیب می‌شـود و بـا صـحنه آرایی عـروسک‌هـایش پیونـد بـرقـرار می‌کند و بـا این کار آنـ‌ها را در فـضای بینامتنی از مـجسمه و صـحنه‌ای نـمایشی در تعلیق می‌گـذارد. وی بـا بهـره گیری از تــرکیب مــدیا و نــگره‌هــای امــروزی ، تفکر نــاب گــرا را بــه چــالــش می‌کشد و در آثــارش بــه دنــبال گســـترش مـــدیا، مـــفهوم و مـــخاطـــب اســـت. نعمتی شـــریف از جـــمله هـــنرمـــندانی اســـت که محــدودیت رســانــه، مــتریال و تــرکیببــندی صــرفــا عــمودی را از آثــارش زدوده اســت. وی بــا بهــره گیری از رویکرد دیکانسـتراکشن بـا دیفرمـاسیون عـناصـر و تلفیق مجـددشـان فـضایی غیر واقعی می‌سـازد و بـا حـذف شخصیت پـردازی بـه تـوسـعه گسـتره‌شـان تـوفیق می‌یابـد. نعمتی شـریف بـا حـذف پـایه سعی دارد مـجسمه‌هـایش را از شی وارگی ایده آلیستی دور کند و وجـوه اقـتدارگـرا و سـتایش آمیز را از آن‌ها بـرهـانـد. این آثـار بـا بهـره گیری از مـولـفه‌هـای پسـت مـدرنیستی- طـنز، تکثر و تمثیل وجـهه‌ای مـعاصـر می‌یابـند. گـزینش عـناصـر یعنی همنشینی انـسان و حیوان و اشیا و چینش غیر مـــتعارفـــشان اتـــــمسفری غـــــریب واره می‌آفـــــریند که بســـــتر ذهنی او را از ســـــایر مــعاصــرینش مــتفاوت می‌کند. نعمتی شــریف دنیای رویای کودکانــه رنگین و بــازیگوشــانــه‌ای را ترسیم می‌کند تا خاکستری اطرافمان را به فراموشی بسپاریم ترسیم می‌کند تا خاکستری اطرافمان را به فراموشی بسپاریم.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد