;

ﻣﯿﺰگوﯾﻪ ﻫﺎ

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ تا جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

«ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ» و اﯾﻦ پرتکرارترین گزاره‌ى زﻧﺪگی ام، ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ را وﻗﺘﻰ اﺣﺴﺎس کردم که از ﺟﺎﯾﻰ و کساﻧﻰ که ﺑﻪ زﻧﺪگی‌ام ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، دور ﻣﺎﻧﺪم. پشت ﺳﺮ گذاﺷﺘﻦ آن زﻧﺪگی، ﺑﺪون یک ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﺳﯿﺮ، ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻰ رﻫﺎ ﺷﺪه و روﺣﻰ پر از ﺣﺴﺮت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ که ﻗﺪرت دﻗﺎﯾﻘﻰ که در ﻣﻦ، آدم ﻫﺎ و ﻣکانﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد را درک کنم. ﺗﺮﺳﯿﺪم که ﺳﺎلﻫﺎ ﺑگذرد و ﺣﺴﺮت ﻧﺒﻮدن در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﻰ که ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، روﺣﻢ را آزرده کند. ﺗﺮس و ﺣﺴﺮت راﻧﻪاى ﺑﻮد که ﻣﺮا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ کﺮدن وا داﺷﺖ. در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﻣﯿﺰﻫﺎ ﻗﺼﻪ گوﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى رواﯾﺖ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰﻫﺎ روﺣﻰ از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﻰ دارﻧﺪ که در آن ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ را ﻟﻤﺲ کردم، ﻟﺬت، ﺳﺮگﺸﺘگی و ﺳﻮگوارى را ﺗﺠﺮﺑﻪ کردم. «آنِ» ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻮد که ﺑﻪ اﺷﯿﺎى ﺑﻰﺟﺎن روى ﻣﯿﺰ، ﺟﺎن ﻣﻰﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺟﺎیگاه ﻣﺸﺎﻫﺪه‌گر، چیزى را ﺛﺒﺖ کردم که در آن ﻟﺤﻈﻪ، ﺟﻬﺎن ﺣﺴﻰام را ﺑﺮﻣﻰانگیخت. ﻣﻦ چه چیزی و چه ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت کوﺗﺎه که ﻫﺮ کدام ﺗﺼﻮﯾﺮى از ﯾک زﻧﺪگی
کاﻣﻞ دارﻧﺪ؟
ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺧﺎﻟﻘﻰ
1402

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
یاسمن خالقی
یاسمن خالقی
یاسمن خالقی
یاسمن خالقی
یاسمن خالقی
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد