;

نمایشگاه آثار ایمان قهرمانی

نمایشگاه انفرادی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ تا دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

هنرمندان نمایشگاه

بیانیه

ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت و روح ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﯿﺪه ام و از واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی روزﻣﺮه ﺷﺎن ﺧﺎرج کرده  و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎتی ﮐﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ دارم  را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ. با ﺟﻠﻮه زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن رﻧﮕﻬﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه تا  ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ در دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺒﺮم.

آثار

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

نمای چیدمان

در حال بارگذاری تصاویر loading
تصویر چیدمان مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

نمایشگاه‌های نزدیک

جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد