فست فوروارد 3

فست فوروارد 3

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

عنوان : فست فوروارد ۳
گالری : گالری فریا اسپیناس (با همکاری گالری ایرانشهر)
نمایشگاه گروهی
تاریخ برگزاری : ۱۰ شهریور تا ۲۴ شهریور
ساعات بازدید : ۱۵ تا ۲۰

گالری گالری فریا اسپیناس با همکاری گالری ایرانشهر برگزار می‌کند:

فست فوروارد چیدﻣﺎنیسـت کــه ﺑﺎ ایــده‌ی نمایــش آﺛﺎر دیــده نشــده، کمتــر دیــده شــده ﯾﺎ حتــی جدیدتریــن اثــر هنرمنــدان ﺣﺎضــر شــکل گرفتــه و در تــلاش اســت ﺗﺎ فرصتی برای کشف و معرفی هنرمند از منظری جدید و ﺷﺎید ﻧﺎآشنا ایجاد کند.
هنـر در انتـﺨﺎب اسـت و عموما تصویـر ﻣﺎ از هنرمنـد بـه واسـطه‌ی مشاهـده‌ی آﺛﺎر ﺑﺎ دقـت انتـﺨﺎب شـده‌ی او شـکل میگیـرد، ایـن هنرمنـد اسـت کـه از مـﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎیـی کـه ﺗﺎ بـه آن لحظـه انـﺠﺎم داده، آﺛﺎری ﺧﺎص را بـرای دیـده شـدن برمی‌گزینـد و در مرحلـه‌ی بعـد فـرد دیگـری از مـﯿﺎن آﺛﺎر ارائـه شـده، ﮐﺎرﻫﺎیـی را بـرای نمایـش نهایی انتـﺨﺎب می‌کنـد، ایــن در ﺣﺎلیســت کــه هــر هنرمنــد ﺧﺎرج از فضایی کــه او را در آن می‌شناسیم بــه تجربـه مشـغول اسـت و آﺛﺎری خلـق میکنـد کـه بـﻨﺎ بـه دلایـل متعـدد، ممکـن اسـت فرصـت ﯾﺎ امـﮑﺎن دیـده شـدن را پیـدا نکننـد. ﻣﺎ هرگـز ﺷﺎنـس ایـن را نداریـم ﺗﺎ همـه‌ی آﺛﺎر یـک هنرمنـد را ببینیـم، همیشـه چیـزی هسـت کـه پنـﻬﺎن اسـت، همیشـه اثـری وجــود دارد کــه دیــده نشــده اســت. در FFWD بــه جهانی متــﻔﺎوت از آنچــه پیشــتر انتــﺨﺎب و چیــده شــده می‌پردازیــم، دنیایی ســرﺷﺎر از ﺗﺎزگیﻫﺎیــی بــه نمایــش در نیامده ﯾﺎ کمتــر دیــده شــده کــه در فــﻀﺎی ذهنــی و عملــیای متــﻔﺎوت از آنچــه از هنرمند می‌شناسیم خلق شده‌اند.

هنرمندان حاضر در این نمایش عبارتند از:
حسین ازادی، رامتین زاد، شهروز صدر، بهرام غنچه‌پور، رضی رضوی، نفیسه معینی، آزاده باربد، صفاالدین امامی، رضا نصرتی، داوود زندیان، نوید ظفر،  ساسان نصیری، محمد کیوان، هادی شعبانی، محمد پاکروان،  مجتبی تقوایی، فرشید داوودی، فرزاد صادقی، امیر معبد و حسن غلامی

 


 
در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد