گزارش تصویری نمایشگاه «نور و فضا»

گزارش تصویری نمایشگاه «نور و فضا»

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

عنوان: نور و فضا
‎گالری: شیرین
هنرمند: نسیم ابوالقاسم

تاریخ برگزاری : ۱۲  تا ۲۴ آبان
ساعات بازدید : ۱۱ تا ۱۹

گالری شیرین در نمایش نور و فضا به نمایش آثار نسیم ابوالقاسم می‌پردازد

عمـده آثـار خلـق شـده در ایـن مجموعـه متکثـر اسـت و تمایـل بـه صحنه‌پـردازی و مناسـبات فــی مــا بیــن المان‌هــای بصــری، فضــا، نــور و رنــگ دارد، نوعــی زندگــی را نشــان می‌دهــد و بیننــده بایــد بــه آن‌هــا توجــه نمایــد. هنرمنــد می‌خواهــد احساســات بیننــده را تحــت تاثیــر المان‌هــای بصــری و فضاهــای خــود قــرار دهــد و بــا واقعیت‌هــای جــاری کمتــر رابطــه دارد. روابطی از فرم، اندازه، فضا و نور که بیننده را به خیالات خود رهنمون می‌نماید. در عیــن حــال آثــار حداقل‌گــرا می‌باشــد. نهایتــا آثــار دلبســتگی‌ها و مکنونــات قلبــی هنرمنــد را نشــان می‌دهــد.

بهروز دارش، مجسمه ساز و استاد وی، درباره او و آثارش می‌گوید: آثــار متاخــر نســیم ابوالقاســم چیدما‌ن‌هــای متکثــر اســت و پایان‌ناپذیــر در خاصه‌گــی خــود، فردیتــی هنرمندانــه اســت، اصیــل و غیرمنتظــر، نخســتین و زود هنــگام اســت. از گزاره‌هــای زبانــی و انگاره‌هــای مفهومــی ســرریز می‌شــود. آمــدهای نافرمــان کــه میزبــان را غافلگیــر می‌نمایــد. بیــرون و درون اســت. بینابیــن، مکــرر شــکاف برمی‌ـدارد، ضــد و نقیــض می‌شــود. نامتعیــن باقــی می‌مانــد و معنــا را ســقط می‌کنــد. ســخت، مفهومگــرا و بصــری اســت امــا هیچکــدام را گــردن نمی‌نهــد. مانـدگار در عـدم مانـدگاری در دیـدگان مـا پرسـه می‌زنـد و لانـه می‌کنـد. اثـر هنـری رویـدادی اســت کــه می‌آیــد و بــر یــک رونــد، تــداول و حقانیــت نقطــه پایــان می‌نهــد، بــدون فراخــوان، بــدون وعــده، بــدون ناامیــدی فــرا می‌رســد و از آســتانه می‌گــذرد.

 

سـاحلی اسـت کـه دریـا هـزاران بـار بـه آن سـر می‌زنـد، می‌آیـد و مـ‌یرود، لمـس می‌کنـد، ولـی از آن نمی‌گــذرد. اثــر نــه فرمــان می‌رانــد نــه فرمــان می‌پذیــرد، باکســی وعــدهای نمی‌گــذارد- چهـره تمامـی مـردگان، آینـدگان و بازمانـدگان اسـت .

مبنایـی بـرای نواندیشـی اسـت. اثـر هنـری نـه علـم اسـت نـه فلسـفه، نـه بوطیقـا، از افق‌هـای اسـتعایی زمـان و مـکان می‌گـذرد. از گزاره‌هــای گفتمانــی کــه بــر خویشــتن تســلیم می‌شــوند و از حــد و مرزهــای تعییــن شــده خـود فـرا رونـده بـه وهـم و خیـال، خیـالات بصـری سـاحتی بـرای گزاره‌هـای متناقـص و مکانـی بـرای کاسـتی‌های آن‌هـا. نهایتــا ایــن اســت آنچــه اســت کــه در اصــل مــا آن را بــاور داریــم، انتظــار می‌کشــیم و دوســت می‌داریــم.

در حال بارگذاری تصاویر loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد