گالری اُ
گالری شیرین
گالری هما
گالری سیحون
گالری اعتماد ۱
گالری ایران‌شهر
گالری سایه
پروژه‌های آران
گالری زیرزمین دستان
مرکز نبشی
گالری اِمکان
گالری خانه هنرمندان ایران
گالری فرمانفرما (طبقه اول)
گالری دنا
گالری آتبین
گالری آس
نگارخانه نگر
گالری ایوان
گالری کاما
گالری والی
گالری ویستا
گالری شکوه
گالری خاک
گالری خط سفید
پلتفرم ۳
نگارخانه چهارده
فضای اردی‌بهشت
نگارخانه احسان
فضای هنری هم‌رس
نگارخانه شمیده
نگارخانه خورشید
نگارخانه آتشزاد
نگارخانه گل‌های داودی
گالری سو
گالری عصر
موزه هنرهای معاصر فلسطین
گالری شنگرف
موزه هنرهای دینی امام علی
گالری فرمانفرما (طبقه دوم)
گالری ایوان ۲
بنیاد تیرافکن
گالری باما
گالریجمعه۰۶تیرشنبه۰۷تیريكشنبه۰۸تیردوشنبه۰۹تیرسه شنبه۱۰تیرچهارشنبه۱۱تیرپنجشنبه۱۲تیرجمعه۱۳تیرشنبه۱۴تیريكشنبه۱۵تیردوشنبه۱۶تیرسه شنبه۱۷تیرچهارشنبه۱۸تیر
گالری اُبدون عنوان
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ امید بازماندگان/ گالری اُ
گالری شیرین نمایشگاه گروهی نقاشی عکس و مجسمه
نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، عکس/ گالری شیرین
گالری همادنیایی بدون چندتا چیز
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ ارسیا مقدم/ گالری هما
گالری سیحونشام آخر
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ سولماز توحیدلو/ گالری سیحون
گالری اعتماد ۱روی کاغذ
نمایشگاه گروهی طراحی/ گالری اعتماد ۱
گالری ایران‌شهردرون، بیرون و دوباره درون
نمایشگاه انفرادی حجم/ مرتضی بصراوی/ گالری ایران‌شهر
گالری سایهخودی دیگر
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ الهام قربانی شاد/ گالری سایه
پروژه‌های آرانبیکرانگی
نمایشگاه انفرادی محیا گیو/ پروژه‌های آران
گالری زیرزمین دستانمطالعه ای بر فواره ها
نمایشگاه انفرادی ایلا فیروزآبادی/ گالری زیرزمین دستان
مرکز نبشیکتاب سرخ
نمایشگاه گروهی/ مرکز نبشی
گالری اِمکاندور
نمایشگاه گروهی/ گالری اِمکان
گالری خانه هنرمندان ایرانتصویر سال
نمایشگاه گروهی عکس/ گالری خانه هنرمندان ایران
گالری فرمانفرما (طبقه اول)همدردی تمام چیزی است که ما نیاز داریم
نمایشگاه انفرادی الینا زوار/ گالری فرمانفرما (طبقه اول)
گالری دناحراج ماه
نمایشگاه گروهی/ گالری دنا
گالری آتبینمن، گاوم
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ بابک یاقوتی/ گالری آتبین
گالری آساولین بار من
نمایشگاه گروهی فیلم/ویدئو/ گالری آس
نگارخانه نگرققنوس
نمایشگاه گروهی/ نگارخانه نگر
گالری ایوانوسعت محاط ٢ (شهر)
نمایشگاه انفرادی بهروز مجیدی/ گالری ایوان
گالری کاماگومش
نمایشگاه انفرادی عارف رودباری شهمیری/ گالری کاما
گالری والیماضی استمراری
نمایشگاه انفرادی فیلم/ویدئو، چیدمان/ درسا بسیج/ گالری والی
گالری ویستااستخوان ها
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ آتش شاه کرمی/ گالری ویستا
گالری شکوهسکو ۹۹
نمایشگاه گروهی/ گالری شکوه
گالری خاکپریرو تاب مستوری ندارد
نمایشگاه انفرادی حجم/ مجتبی رمزی/ گالری خاک
گالری خط سفیدنمایش و فروش آثار به نفع بیماران کرونا
نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم/ گالری خط سفید
پلتفرم ۳دیگران
نمایشگاه انفرادی سحر مختاری/ پلتفرم ۳
نگارخانه چهاردهسکوت تشویش
نمایشگاه گروهی سالومه دارابیان، مرجان محمدی/ نگارخانه چهارده
فضای اردی‌بهشترَش
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ علی معمری/ فضای اردی‌بهشت
نگارخانه احسانوقفه
نمایشگاه گروهی/ نگارخانه احسان
فضای هنری هم‌رسدیگری
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ ملینا بهرامی/ فضای هنری هم‌رس
نگارخانه شمیدهرنگ تموز
نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم/ نگارخانه شمیده
نگارخانه خورشیدذهن و هنر
نمایشگاه انفرادی بهادر قشقایی/ نگارخانه خورشید
نگارخانه آتشزادخلق رنگ ها
نمایشگاه گروهی/ نگارخانه آتشزاد
نگارخانه گل‌های داودیچشم اندازی نو
نمایشگاه گروهی عکس/ نگارخانه گل‌های داودی
گالری سوطراحی های جدید
نمایشگاه گروهی/ گالری سو
گالری عصربرداشت نزدیک
نمایشگاه انفرادی نقاشی/ مهتا معینی/ گالری عصر
موزه هنرهای معاصر فلسطینسرچشمه سرخ
نمایشگاه گروهی نقاشی، عکس/ موزه هنرهای معاصر فلسطین
گالری شنگرفبدون عنوان
نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط/ گالری شنگرف
موزه هنرهای دینی امام علینگاهی به هنر شرق آسیا
نمایشگاه گروهی/ موزه هنرهای دینی امام علی
گالری فرمانفرما (طبقه دوم)انسان های پیرامون
نمایشگاه انفرادی علی چهارمحالی/ گالری فرمانفرما (طبقه دوم)
گالری ایوان ۲شهر (وسعت محاط)
نمایشگاه انفرادی مجید احمدی/ گالری ایوان ۲
بنیاد تیرافکننمایش اثر صادق تیرافکن
نمایشگاه انفرادی حجم/ صادق تیرافکن/ بنیاد تیرافکن
گالری بامابی سایگی
نمایشگاه انفرادی حبیبه یوسفی/ گالری باما

آخرین آثار

در حال بارگذاری آثار
نمایش بیشتر
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد